Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD
Rura wielowarstwowa PE-Xc / Al / PE-HD
Rura PE-Xc z osłoną EVOH 5-warstwowa
Rura PE-Xc z osłoną EVOH 5-warstwowa
Rura PE-Xc z osłoną EVOH 5-warstwowa Push w izolacji 6 mm
Rura PE-Xc z osłoną EVOH 5-warstwowa Push w izolacji 6 mm
Rura PE-RT z osłoną EVOH 5-warstwowa
Rura PE-RT z osłoną EVOH 5-warstwowa
Rura PE-RT z osłoną EVOH 5-warstwowa w izolacji 6 mm
Rura PE-RT z osłoną EVOH 5-warstwowa w izolacji 6 mm